MAAF SEDANG DALAM PERBAIKAN

MAAF SEDANG DALAM PERBAIKAN

Sabtu, 20 Februari 2010

Mintak Sifat Awal Manitah

Dibaokan Oleh:
A: Malin
B: Sutan
C: Datuak
Malin : Ma Sutan
Sutan : Lai
Malin : Barundiang singkek jo Malin
Sutan : Lah elok
Malin : A-lah nan kamanjadi buah parundiangan dianta kabakeh sutan, ma agak-i dihari sahari nangko hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tan kato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, kok siang jan ba-abih hari malam jan ba-abih minyak, kok ado bana nan taragak paham nan takiro, nan partamu lah bana diansua nan kaduo ba-a manjapuik buah parundiangan ka bakeh sutan mah sutan!
(Sutan Manjawab):

Sutan : A-lah saparti kato malin barundiang singkek jo ambo, sungguahpun barundiang singkek jo ambo ma-agak-i hari sahari nangko,hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak. Kok siang jan ba- abih hari malam jan ma abih minyak. Kok ado bana nantaragak paham nan takiro, nan partamu alah bana diansua nan kaduo ba-a manjapuik-an buah parundiangan bakeh ambo, kan sabaitu kato!
Malin : Sabananyo sutan
Sutan : Sapanjang kabanaran malin nan katangah iyo lah bana, sungguahpun alah bana karano kito duduak lai basamo( lai duo tigo), duduak basamo bakeh baiyo duduak jo nan tuo bakeh maminto, dicari bana jo balega dicari kato jo mufakat mananti sutan sakkutiko, alah ko dalam bana sutan?
Malin : Mangkonyo lah bana dianta ka bakeh sutan lamak siriah lega carano, lamak kato lega baiyo kanduang adat kanduang pusako pelegakan dek sutan ambo nanti sakutiko.
Sutan : Malah ambo paiyokan?
Malin : Lah kajadinyo sutan!

BARUNDIANG KA NAN TUO ( Si Sutan baiyo Ka mak datuak)

Sutan : Manyo mak datuak
Mak Datuak : Lai
Sutan : Barundiang singkek jo mak datuak.
Mak Datuak : Lah elok
Sutan : Sungguahpun barundiang singkek jo mak datuak di tapi asak ka tangah, ditangah dibumbun jo kabanaran, maaf ambo pintak!
Mak datuak : Pado Allah kito kumbalikan
Sutan : A-lah buah parundiangan nan dianta ka bakeh mak datuak, ma-agak-i dihari nan sahari nangko, hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, kok bunyi lah samo kadangaran kok rupo lah samo kalihatan, gayuang kasambuiknyo kato kajawabnyo, bana dimak datuak ambo nanti, mah mak datuak!
Mak Datuak : Lah sampai sutan?
Sutan : Sakiro alah mak!
Mak datuak : A-lah saparti kato sutan cako barundiang singkek jo ambo, sungguahpun barundiang singkek jo ambo, ma-agak-i hari sahari nangko hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak, tankato hari alah banamo elok katiko alah banamo baiak,dibnyi nan alah samo kadangaran di rupo alah samo kalihatan gayuang kasambuiknyo kato ka jawabnyo, bana diambo sutan nanti kan sabaitu kato?
Sutan : Sabananyo mak datuak.
Mak Datuak : Supayo pintak kabuliah kandak ka balaku mananti sutan sakutiko,sutan!
Sutan : Asalkan pintak lai kabuliah kandak lai ka balaku ambo pakai sifat mananti mak!

(LENGONG KIRI LENGONG KANAN)
MAMBALIAKKAN KATO SACARO SINGKEK DARI MAK DATUAK KA SI SUTAN

Mak datuak : Manyo Sutan
Sutan : Lai
Mak Datuak : Kambali rundiangan ka Sutan
Sutan : Lah jadi
Mak datuak : Karano alah juo kato ambo cako, Sutan tibo mananti ambo tibo baiyo kabakeh inyiak mamak jo kawan surang jo baduo (Ka baliau angku nan tuo), di baliau nan sado itu bulek sagelek pipiah salayang lah dapek buah pambarian, alah nan kamanjadi buah pambarian inyiak mamak sarato kawan nan surang jo baduo( baliau angku nan tuo) , kok siang jan ba abih hari, kok malam jan ba habih minyak, kok ado bana nan taragak, paham nan takiro lah bana rasonyo diansua...sutan! lah namo buah pambarian ka sutan.

Sutan : Lah sampai mak datuak
Mak datuak : sakiro alah
Sutan : A-lah saparti kato mak datuak cako, ambo tibo mananti mak datuak to baiyo kabakeh inyiak mamak jo kawan surang jo baduo (la baliau angku nantuo), di baliau nan sado itu bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, a-lah ka buah pambariannyo, kok siang jan ba habih hari malam jan ba habih minyak, kok ado bana nan taragak, paham nan takiro lah bana rasonyo di ansua kan sa baitu kato?

Mak Datuak : Sabananyo Sutan
Sutan : Hinggo diambo pintaklah buliah kandak lah balaku alah sanang hati mah mak datuak!
Mak datuak : Tankato alah sanang babateh kito tantangan parundiangan sutan?
Sutan : tankato kababateh aia baulu ba muaro kato barasa di nantabik ba nan ncak mak?
Mak datuak : Karano pusako salang basuruikkan mamintak buliah samiang rancak kumbalikan ka nan tabik suta.!
Sutan : Malah ambo kumbalikan mak?
Mak datuak : Rancak

MAMBALIAKKAN KATO JO ALUA DARI MAK DATUAK KA SI SUTAN
KARANO KATO SUDAH DI PALEGAKAN

Mak Datuak : Manyo sutan
Sutan : Lai
Mak Datuak : Kumbali parundiangan ka bakeh Sutan
Sutan : Lah elok mak
Mak Datuak : Karano alah juo kato ambo cako, Sutan tibo mananti ambo tibo baiyo bakeh inyiak mamak jo kawan surang jo baduo baliau angku nantuo, di baliau nan sado itu bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah ka buah pambariannyo cibuak sadang badantuang inyiak mamak sadang di rumah, lah iko jo mah sutan.
Sutan : Lah sampai dimak datuak?
Mak datuak : alah
Sutan : A-lah kamanjadi kato mak datuak cako ambo tibo mananti mak datuak tibo baiyo kabakeh inyiak mamak nan duo tigo baliau angku nantuo, di baliau nan sadoitu bulek sagelek pipiah salayang lah dapek buah pambarian, alah ka manjadi buah pambariannyo cibuak sadang badantuang inyiak mamak sadang dirumah kan sabaitu kato?
Mak datuak : Sabananyo Sutan
Sutan : SaTantangan itu indak babakeh duo kito,ambo turuik jo mak datuak salangkah alah buah turuiknyo samiang badendang biduak nak ilia, samiang basangai nasi nak masak lah iko jo mah kamak datuak.
Mak datuak : lah sampai sutan?
Sutan : Alah mak Datuak
Mak Datuak : Alah kato sutan cako samiang badendang biduak nak ilia, samiang basangai nasi nak masak kan sabaitu kato?
Sutan : Sabanayo mak
Mak datuak : Pambarian juo diambo kabakeh sutan, kok badendang kan salapeh arak kok bakato sasudah makan, lah iko jo bana mah Sutan.
Sutan : Satantangan nan itu indak babakeh juo kito mak, supayo siang jan bahabih hari malam kito jan bahabih minyak,di ansua jo karajo ko bana di amak ambo nanti mak!
Mak Datuak : Saulik-ulik urang mamintak saceke-ceke urang mambari dibari juo pintak sutan alah kabuah barinyo lah bana di ansua karajoko ciek-ciek mah sutan.

Sutan : Lah sampai mak datuak
Mak Datuak : alah sutan
Sutan : Alah saparti kato mak datuak cako, ambo tibo mananti mak datuak tibo baiyo ka inyiak mamak surang jo baduo baliau angku nantuo, bulek sagelek pipiah salayang alan dapek buah pambarian, a-lah nan kabuah pambarian saulik-ulik urang mamintak sa ceke-ceke urang mambari dibari juo kandak ambo alah kabuah barinyo kok siang jan bahabih hari kok malam jan bahabih minyak lah bana diansua mah sutan kan sabaitu kato?
Mak Datuak : Sabananyo Sutan
Sutan : Hinggo diambo pintak buliah kandak lah balaku lah sanang hati mah mak.
Mak Datuak : Tankato alah sanang babateh kito tantangan parundiangan
Sutan : Tankato kababateh aia baulu bamuaro kato barasa di nan tabik ba-a nan rancak mak?
Mak Datuak : Lah manuruik nan biaso pusako salang basuruikkan mamintak buliah samiang, rancak dikumbalikan ka nan tabik sutan, jan putuih kito baduo.
Sutan : Malah ambo kumbalikan?
Mak Datuak : Rancak

(SIAP ITU BARU DIKUMBALIKAN KA SI MALIN)(TAMBAHAN ALUA MAK DATUAK JO SUTAN
SASUDAH KATO BADENDANG SALAPEH ARAH BAKATO SASUDAH MAKAN
KALAU NAK DIRANTANG PANJANG)

Sutan : Satantangan nan itu ndak babakeh duo kito mak, turuik jo mak salangkah alah katuruiknyo kok labah indah sarangkek inggok kok hujan indak sarangkek titiak, batolong di mak datuak mamanjangkan!
Mak datuak : Alah kato sutan cako, kok labah ndak sarangkek inggok kok hujan ndak sarangkeh titiak kan sabaitu kato?
Sutan : Sabananyo mak
Mak Datuak : Pambarian juo ambo bakeh sutan kok lantai sadang basah, kok cibuak sadang badantuang, lah iko jomah sutan!
Sutan : Satantangan itu mak, ndak duo bakeh kito, ambo turuik jo lah mak salangkah, alah katuruiknyo nan dulu maansua mak, nan kudian ma amba,lah iko jo mah mak.
Mak Datuak : Pambarian juo diambo ka sutan tuah kato jo mufakat, cilakono nan basilang mantun mah sutan!
Sutan : Turuik jo amak salangkah, jan siang bahabih hari malam jan bahabih minyak kito ansua karajoko nama nan bisa kok baitu ba-a mak,nak bagaraklo kami nan duo tigo
Mak Datuak : Saceke-ceke urang mambari saulik-ulik urang mamintak di bari juo kandak sutan..................................................!!!!!!!!!!!!!!!! Sampai siap!

CARO MAMBALIAKKAN KATO MINTAK SIFAT

Sutan : Ma Malin
Malin : Lai
Sutan : Kumbali Parundiangan ka Malin
Malin : Rancak
Sutan : Alah juo kato ambo cako, Malin tibo mananti, ambo tibo baiyo kabakeh inyiak jo mamak baliau angku nantuo, bulek sagelek pipiah salayang lah dapek buah barinyo, alah buah barinyo kok siang jan bahabih hari malam jan bahabih minyak kok bana nantaragak paham nan takiro lah bana diansua rasonyo mah Malin, lah buah pambariannyo bakeh Malin.
Malin : Lah Sampai Sutan
Sutan : Alah
Malin : A-lah saparti kato Sutan cako ambo tibo mananti sutan tibo baiyo kabakeh baliau inyiak mamak angku nan tuo, bulek sagelek pipiah salayang alah dapek buah pambarian, alah nan kajadi buah pambariannyo kok siang jan bahabih hari malam jan bahabih minyak, kok ado bana nan taragak paham nan takiro lah bana diansua kan sabaitu kato?
Sutan : Sabananyo Malin
Malin : Hinggo diambo pintak lah buliah kandak lah balaku lah sanang hati mah sutan.
Sutan : tankato lah sanang, babateh kito tantangan parundiangan
Malin : Lah kajadinyo sutan!


Tambahan : Bilo Mintak bana jawaban nan dibarikan batuka dek nan pangka

Malin : Ma Sutan
Sutan : Lai
Malin : Di awa kato bamulo diakhia kato basudah, antah matoko nan salah caliak antah talingoko nan salah danga, rasonyo dibana nan taragak lah bana diansua, tapi toh kini raso karuah aia di muaro, bakisa duduak dilapiak nan salai bakisa tagak ditanah nan sabingkah sutan, duduak raso taeran tagak raso tacangang ambo mah sutan?. Taranak sikua duo pambantai.


Tambahan: JIKOK NAN DATANG NDAK MANURUIK LAUA.

...............Jikok dikato nan kabajawab di gayuang nan ka basambuik di duduak nan saedaran di tagak nan sahamparan, mah sutan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar